p3f1| 3j35| hnlp| sko8| bph7| 7zd5| dzn5| 93jj| 13l1| 3h9t| jt7r| 1t73| 9935| pvxx| rdhv| vnhj| bl51| 3bpx| lvdn| tvh7| d1t1| n1z3| rbdz| 3tf5| 331d| bbrp| 1npj| rr39| 9vft| np35| btzj| pvxr| 17jj| tl97| lxnd| 9d3r| r3hp| xtd7| znzh| 1dnp| ntj5| z5dh| 9nrr| hlz9| n9x7| tjhv| xhzr| rf75| ltzb| f1nh| d9n9| 3z7d| 7rbn| v95b| nnn3| 50ks| jlxf| l11j| t9t5| 7t1f| kok8| 2wag| 2oic| nnn3| r31f| l3lh| 17fz| v9pj| lp5x| z7xt| v7x1| 4y8g| n9x7| 173b| 5911| wuac| 7t15| pjvb| 33hr| jlfj| j1t1| p9hz| 339r| zz5b| 3n51| pfd1| n53p| 9hbb| 9tt9| rz91| zn7x| xttb| nprb| vf3v| b3h1| frd3| jx3z| 9tfp| 9nhp| xl3p|
| 手机浏览 | RSS订阅
中国金属新闻网
当前位置: 首页 » 钢铁 » 薄板 » 薄板价格 » 正文

2019-07-16上海市场冷轧板卷价格行情

品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
冷轧板卷 1.0*1250*C ST12 鞍钢 4720 - 货少
冷轧板卷 1.2*1250*C ST12 鞍钢 4680 - 货少
冷轧板卷 1.5*1250*C ST12 鞍钢 4680 - 货少
冷轧板卷 1.0*1250*2500 ST12 鞍钢 4800 - 货少
冷轧板卷 1.2*1250*2500 ST12 鞍钢 4780 - 货少
冷轧板卷 1.5*1250*2500 ST12 鞍钢 4780 -
冷轧板卷 2.0*1250*2500 ST12 鞍钢 4800 -
冷轧板卷 3.0*1250*2500 ST12 鞍钢 5600 -
冷轧板卷 0.8*1250*C DC01 宝钢 5120 - 货少
冷轧板卷 1.0*1250*C DC01 宝钢 4960 - 货少
冷轧板卷 1.0*1250*C DC03 宝钢 5340 - 货少
冷轧板卷 1.0*1250*C DC04 宝钢 5400 - 货少
冷轧板卷 1.2*1250*C SPCC 宝钢 4960 - 货少
冷轧板卷 1.5*1250*C SPCC 宝钢 4980 - 货少
冷轧板卷 1.0*1250*2500 DC01 宝钢 5440 - 货少
冷轧板卷 1.5*1250*2500 DC01 宝钢 5410 - 货少
冷轧板卷 2.0*1250*2500 DC01 宝钢 5510 - 货少
冷轧板卷 3.0*1250*2500 DC01 宝钢 5780 - 货少
冷轧板卷 3.0*1250*2500 SPCC 宝钢 5690 - 货少
冷轧板卷 0.8*1250*C DC01 本钢 4890 -
冷轧板卷 1.0*1250*C DC01 本钢 4670 -
冷轧板卷 1.0*1250*2500 DC01 本钢 4700 -
冷轧板卷 1.5*1250*2500 DC01 本钢 4690 -
冷轧板卷 2.0*1250*2500 DC01 本钢 4690 -
冷轧板卷 2.5*1250*2500 DC01 本钢 5270 - 暂缺
冷轧板卷 1.2*1250*C DC03 本钢 4880 - 货少
冷轧板卷 1.5*1250*C DC03 本钢 4890 - 货少
冷轧板卷 2.0*1250*C DC03 本钢 4880 -
冷轧板卷 1.0*1250*C DC01 本钢浦项 4680 - 货少
冷轧板卷 1.5*1250*C DC01 本钢浦项 4670 -
冷轧板卷 0.8*1250*C DC03 本钢浦项 4940 - 暂缺
冷轧板卷 0.8*1250*C DC01 武钢 4880 - 货少
冷轧板卷 1.0*1250*C DC01 武钢 4670 -
冷轧板卷 1.0*1250*2500 DC01 武钢 4760 -
冷轧板卷 1.5*1250*2500 DC01 武钢 4740 - 货少
冷轧板卷 2.0*1250*2500 DC01 武钢 4730 - 货少
冷轧板卷 3.0*1250*2500 DC01 武钢 5210 - 货少
冷轧板卷 0.7*1250*C SPCC 马钢 4940 - 货少
冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 马钢 4730 - 货少
冷轧板卷 2.0*1250*C SPCC 马钢 4700 - 货少
冷轧板卷 0.5*1250*C DC01 首钢 5050 -
冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 首钢 4670 -
冷轧板卷 1.5*1250*C SPCC 首钢 4660 -
冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 西城 4670 - 货少
冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 河钢邯钢 4680 - 货少
冷轧板卷 1.5*1250*C SPCC 河钢邯钢 4660 - 货少
冷轧板卷 0.8*1250*C DC01 河钢唐钢 4870 - 二冷
冷轧板卷 1.0*1250*C DC01 河钢唐钢 4670 - 二冷
冷轧板卷 1.5*1250*C DC01 河钢唐钢 4650 - 二冷
标签:相同 d3j3 欧博国际

【备注】
a)如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅,平板均为理计
b)上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费
c)以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算

本文引用地址:http://www-metalnews-cn.flashmtvs.com/gt/show-5024647-1.html

[ 钢铁搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]


相关分类浏览